Ten tijde van de hogere bijbelkritiek in de 19e eeuw zorgde het ontbreken van de nodige geschiedkundige bewijzen voor het bestaan van koningen en plaatsen die in de bijbel voorkomen, voor de nodige kritiek ten aanzien van het waarheidsgehalte van de bijbel. Dat had bijvoorbeeld betrekking op het bestaan van koning Belsazar in het bijbelboek Daniël. Om tegemoet te komen aan deze kritiek stelde men dat de bijbelse verslagen geen waarheid bevatten, maar mythen en legenden waren, die metaforisch en symbolisch begrepen moesten worden, in plaats van als een beschrijving van feitelijke gebeurtenissen. Deze kritiek is inmiddels echter  weerlegd door archeologische bewijzen, die de geschiedkundige betrouwbaarheid van de bijbel bevestigen.

Als men nu op dezelfde manier om zou gaan met de evolutietheorie, dan zou men dezelfde soort conclusies moeten trekken, als dat men in het verleden ten opzichte van de bijbel heeft gedaan: het verwijzen van de evolutietheorie naar het land der fabels. Er kleven immers nogal wat problemen aan de evolutietheorie, die echter weinig aandacht krijgen in de media. Hieronder zullen er enkele de revue passeren.

Plotselinge ontstaan van zo’n 8000 basisvormen van soorten
Want behalve het plotselinge ontstaan van ongeveer 8000 basisvormen van leven van waaruit de vele variaties zijn ontstaan, waarvan men de resten in aardlagen ten tijde van het Cambrium heeft gevonden, vindt men geen voorlopers van deze levensvormen. Ze lijken als het ware uit het niets te zijn ontstaan. En hoewel men weet wat men zoekt, en waar men moet zoeken, kan men al tientallen jaren geen voorlopers vinden. De normale wetenschappelijke conclusie die men gewoonlijk trekt als men geconfronteerd wordt met het uitblijven van ondersteunend bewijs is dat men de theorie als gefalsificeerd beschouwt, dus als weerlegd.

Er ontbreken actuele voorbeelden van evolutie
Ander ondersteunend bewijs voor de evolutietheorie zou men moeten vinden in het feit dat wetenschappers nu, in deze periode, zien hoe bestaande soorten hetzij plotseling of langzaam veranderen in een andere soort. Natuurlijk zijn er de bekende variaties binnen soorten, en aparte kruisingen, zoals de muilezel. Maar het feit dat de variaties voorkomen binnen de soort is, samen met het gegeven dat kruisingen, zoals de muilezel, zich niet kunnen voortplanten, is een andere contra-indicatie voor de evolutietheorie, en een feit dat overeenkomt met de bijbel, die stelt dat God alles “naar zijn soort” heeft gemaakt (Genesis 1:12, 21, 25).

De hierboven genoemde 2 problemen waarmee de evolutietheorie geconfronteerd wordt zijn niet de enige problemen. Wat te denken van het ontbreken van bijzonder veel tussenschakels in het fossielenverslag, het probleem van niet-reduceerbare complexiteit, de grenzen van soorten die niet te verleggen lijken te zijn, uitkomsten van genetische experimenten met soorten, etc.

Het is duidelijk dat er nogal wat ontbreekt aan de nauwkeurigheid en betrouwbaar van de beweringen van de evolutietheorie.

Welke conclusie kunnen trekken ten aanzien van de evolutietheorie?
Als we vanwege de niet op te lossen problemen waarmee de evolutietheorie te maken heeft dezelfde conclusies trekken als dat gedaan is ten aanzien van het bijbelse verslag, zou deze theorie naar het land der fabels moeten zijn verwezen. Dat is echter niet gebeurd. Men meet met 2 verschillende maten. Waarom?

Volgens de evolutietheorie wordt alles achteraf gerechtvaardigd in termen van dat wat de overleving van de soort ondersteunt of ten goede komt. Verder trekt men de conclusie getrokken dat het leven geen betekenisvol doel heeft, en dat er dus slechts een (inter-)subjectieve basis is om goed van slecht te onderscheiden, geen goddelijk fundament of autoriteit aan wie we verantwoordelijkheid zijn verschuldigd. Iedereen leeft in zijn eigen zingevingsbel, die vroeg of laat doorgeprikt wordt. Het alternatief is voor velen geen optie, in overeenstemming met het citaat:
“De goddeloze stelt in zijn verwaandheid* geen onderzoek in;
          Al zijn denkbeelden zijn: „Er is geen God.”” – Ps. 10:4

De hogere bijbelkritiek weerlegd.
Als we kijken naar de bijbel is de situatie echter anders. Daarbij moeten we wel vermelden dat de opvatting dat het universum in 6 dagen van 24 uur geschapen is echt onjuist is. Het begrip van “dag” in het genesisverslag heeft niet de betekenis van een dag van 24 uur.  En zo geldt ook voor andere absurde beweringen dat deze gestoeld zijn op een onjuist begrip van de bijbel. Maar als begrip van de bijbel gezuiverd is van dergelijke misverstanden, dan is de stelling dat de bijbel mythen en legenden bevat, in plaats van nauwkeurige geschiedenis, is inmiddels wel overtuigend weerlegd.

Cyrus_Cylinder_front
De Cyruscilinder, gevonden in 1879, beschrijft nauwkeurig de vervulling van de bijbelse profetie in Jes 44:25-45:7 en het verslag in Da 5

Want als we kijken naar de historische nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van de bijbelse verslagen, dan moeten we inmiddels concluderen dat het bestaan van veel van de namen van koningen en steden inmiddels bevestigd zijn door de wetenschap.

Talrijk zijn de historische documenten en archeologische vondsten die overeenkomen met de bijbelse verslagen.

Daarom moet de conclusie dat de bijbel slechts metaforisch en symbolisch is bedoeld ook teruggenomen worden. Inderdaad. De bijbel bevat historische nauwkeurige verslagen van gebeurtenissen waarbij de schrijvers verslag doen van opmerkelijke gebeurtenissen en samenlopen van omstandigheden waarbij een hogere macht, God, een bepalende rol heeft gespeeld. De levenslessen die daaruit getrokken kunnen worden zijn daarom ook intenser, urgenter en waar.

Wat leert de bijbel echt?
De bijbel leert dat niet een opeenvolging van een oneindige hoeveelheid onwaarschijnlijke toevalstreffers uiteindelijk heeft geleid tot de mens, maar dat een oneindig intelligente en wijze Schepper het leven heeft ontworpen, en de voorwaarden heeft gesteld die nodig zijn voor leven. Bovendien leert de bijbel dat de mens naar het beeld van God is gemaakt, dus met geestelijke vermogens, en dat er een zinvol doel van het leven bestaat, een echte hoop voor de toekomst en een geestelijke en morele waarheid. Zie hiervoor ook de link: https://www.jw.org/nl/wat-de-bijbel-leert/

In een volgend bericht zal ik ingaan op wat we over God kunnen leren aan de hand van de natuur.

Voor een ander voorbeelden van de historische nauwkeurigheid van de bijbel zie bijvoorbeeld http://www.bbc.com/news/magazine-35669056 m.b.t. het Assyrische rijk.