Sommige evolutionisten en mensen die in de evolutietheorie geloven menen dat we van apen afstammen. Anderen stellen daar tegenover dat de mensen niet van apen afstammen, maar dat apen en mensen wel gemeenschappelijke evolutionaire ‘voorouders’ moeten hebben. Beiden baseren zich op het gegeven dat ongeveer 96%-99% van het genoom van apen en mensen met elkaar overeenkomt. Maar volgen deze beweringen wel uit gevonden gelijkenissen in het genoom? 

Op basis van enkele basisfeiten wil ik daarom ingaan op de volgende 2 hoofdvragen:

  1. Wat weten we over het genoom? Wat betekent dit voor de validiteit van conclusies op basis van deze kennis?
  2. Is er een alternatieve verklaring voor overeenkomsten in het genoom?

 

Junk-DNA

Wetenschappers zijn het er in het algemeen over eens dat het menselijk genoom uit minder dan 25.000 genen bestaat. Dat is een behoorlijk aantal. Eerst dacht men dat dit allemaal eiwit-producerende genen waren. Maar dat blijken er veel minder te zijn dan men aannam. Van ongeveer 95% van het genetisch materiaal weet men niet wat de functie is. Vergelijk hiermee een bedrijf met 100 medewerkers waarvan de directeur niet weet wat 95 van zijn medewerkers doen.

cel dna gen
wat is een gen, en wat DNA?

In recent onderzoek vergelijkt men de mogelijke functies van dit junk-DNA met die van stoptekens, klokken, schakelaars en versterkers. Ze reguleren misschien wanneer en hoe de eiwitten die gespecificeerd worden in het coderende DNA gebruikt moeten worden. Laten we eens kijken wat deze onwetendheid over 95% van het DNA betekent voor de sterkte van de stelling dat de gelijkenis van het genetisch materiaal tussen 2 soorten moet duiden op een gemeenschappelijke ‘voorouder’, of dat de mens ontstaan is uit een aap.

Laten we ter illustratie 2 genen met coderend materiaal nemen: de ene met waarde 5, de andere met waarde 2. Het junk-DNA bestaat uit de operatoren optellen, aftrekken, vermenigvuldigen, delen en machtverheffen. Als we de 2 getallen (het coderende DNA) in dezelfde volgorde houden, met daartussen een operator (niet-coderend DNA), dan krijgen we achtereenvolgens de waarden 7, 3, 10, 2,5  en 25 (5 soorten). Als de biologische wetenschap voldoende ontwikkeld zou zijn, dan zou ze op basis van het genoom moeten kunnen voorspellen welk organisme daarbij hoort, met welke competenties en gedrag. Dat is duidelijk nog toekomstmuziek, of een illusie?

Als we nu willen concluderen dat de ene soort uit de andere soort is ontstaan, dan is het heel waarschijnlijk dat we niet te maken hebben met slechts een aanpassing van 1 of enkele genen, maar van meerdere genen tegelijkertijd, met verschillende op elkaar afgestemde functies op verschillende plaatsen in het genoom. En van die nieuwe soort moet gedrag zijn aangepast op de omgeving, met de mogelijkheid om zich voort te planten (voor veel soorten betekent dit tegelijkertijd een mannelijke en vrouwelijke vorm). Als daar niet aan is voldaan is er immers geen mogelijkheid om te overleven. Voor een blind door toeval geleid proces een onmogelijke opgave. Als er al sprake zou zijn van evolutie, dan moet dit door intelligentie geleid zijn. Denk hierbij aan de uitdagingen waarmee men in de robotica te maken heeft.

 

Alternatieve verklaring

In januari van dit jaar werd een schilderij uit het begin van de 16e eeuw toegeschreven aan Jeroen Bosch, dat tot dan toe aan een leerling werd toegeschreven. Waarom? Omdat men door gebruik van infraroodtechnieken onder het schilderij ondertekeningen kon zien, die kenmerkend zijn voor deze schilder. Samen met de gebruikte techniek, materiaal, stijl en thema’s leidde dit tot de conclusie dat het schilderij van Jeroen Bosch moest zijn. Waarom is dat interessant?

Niet alleen met schilderijen, maar ook met meubels, gebouwen etcetera concludeert men op basis van gebruikte materialen, technieken, en vormen, dat het om dezelfde maker moet gaan. En terecht. Waarom dan niet op die manier geredeneerd met betrekking tot dieren en planten? Getuigt het feit dat er genetisch zoveel overeenkomsten zijn in het genetisch materiaal niet van dezelfde Maker? En is het niet meer dan normaal om deze Maker de eer en het respect te geven die Hem toekomt? Ja, veel meer dan de schilder die een schitterend kunstwerk over bijvoorbeeld de natuur heeft gemaakt op een plat doek?

Ja, het is zoals een schrijver uit de oudheid beweert:

“Gij, Jehovah[1] , ja, onze God, zijt waardig de heerlijkheid en de eer en de kracht te ontvangen, want Gij hebt alle dingen geschapen, en vanwege Uw wil bestonden ze en werden ze geschapen.” – Openbaring 4:11

Daarom is het van belang meer te weten over God, en hoe we eer en respect kunnen tonen.

Lees ook over het geloof van een wetenschapper:  https://www.jw.org/nl/publicaties/tijdschriften/g201404/frederic-dumoulin-interview/

Zie ook de brochure “Is het leven geschapen” via deze link.

[1] Jehovah, de in het Nederlands uitgeschreven naam van God, zoals deze oorspronkelijk ruim 7000 keer in de vorm van JHWH in bijbel voorkomt.