Afgelopen week ontstond er in de media ophef over een filmpje voor kinderen die Jehovah’s Getuigen op hun website hadden gepubliceerd over het gezin. Op TV, de krant en internet werd er aandacht aan besteed. Het werd door sommigen zelfs een anti-homofilmpje genoemd. Op dezelfde dag uitte een jongeman tegen mij zijn waardering voor het evenwichtige, respectvolle en moedige standpunt dat in dit filmpje naar voren kwam. Waar gaat het filmpje over? Vanwaar deze verschillende reacties? Welke belangrijke normen en waarden worden door tegenstanders van het filmpje geschonden? een man een vrouw

De bijbelse gezinsnorm. In het tekenfilmpje legt een moeder aan haar dochtertje de bijbelse norm voor het gezin uit. Een klasgenootje heeft 2 vrouwen als ouders, en het meisje snapt dat niet helemaal. Logisch. De moeder geeft uitleg over de bijbelse norm van het gezin. Zie de volgende link om het filmpje te bekijken: Filmpje voor jonge kinderen over het gezin.

Behoefte aan een evenwichtige kijk. Het is begrijpelijk en wenselijk dat kinderen geholpen worden om een evenwichtige kijk te ontwikkelen op actuele thema’s, zoals deze. Een kind dat opgroeit in een gezin met 2 vrouwen of 2 mannen zal daar veel vragen over hebben. Als het opgroeit leert het al snel dat kinderen gewoonlijk 1 vader en 1 moeder hebben, en dat 2 mannen en 2 vrouwen samen van nature geen kinderen kunnen krijgen. Een tegennatuurlijke gezinssamenstelling, zal om die reden altijd vragen oproepen.

Geadopteerde kinderen sparen vaak kosten nog moeite om erachter te komen wie hun biologische vader en/of moeder is, ongeacht of het gezin waarin ze opgroeien liefdevol voor hen zorgt. Voor de ontwikkeling van hun identiteit zijn antwoorden op vragen over biologische ouders vaak belangrijk. Ook kinderen die in een gezin met 2 ouders van hetzelfde geslacht opgroeien zullen vragen hebben over de ontbrekende biologische/natuurlijke ouder.

Een tegennatuurlijke norm? Dat een gezin met 2 ouders van hetzelfde geslacht tegennatuurlijk is, is niet iets om verontwaardigd op te reageren, maar een biologisch feit. Mensen kunnen wel zinvol strijden over de verschillende verklaringen voor dit gegeven -evolutie of schepping (waarover dadelijk meer)-, maar niet over de feitelijkheid ervan. De keuze om een kind ongevraagd op te laten groeien in een tegennatuurlijke omgeving, vraagt om een extra verantwoording ten opzichte van het opgroeiende kind, zeker wanneer het kind zich daar ongemakkelijk bij begint te voelen. Bij de seksuele ontwikkeling, die waarschijnlijk heteroseksueel is, kan het ontbreken van een rolmodel een evenwichtige ontwikkeling bemoeilijken.

Het legaliseren van huwelijken van mensen met hetzelfde geslacht en de mogelijkheid tot adoptie, en het respectvol omgaan met mensen met verschillende levenswijzen en -overtuigingen maakt een homoseksuele gezinsvorm nog geen natuurlijke of wenselijke samenstelling. Het is een politieke keuze over de maatschappelijke inrichting, en het toebedelen van rechten en plichten. Maar door die politieke keuze wordt geen nieuwe biologische of religieuze norm gesteld, en kan die ook niet worden afgedwongen.

Anti-homofilmpje? In de media wordt het filmpje vaak een anti-homofilmpje genoemd. Maar is dat wel een terechte classificatie? Een anti-roken campagne is erop gericht om de gevaren die aan het roken zijn verbonden duidelijk in beeld te brengen, zodat rokers en potentiële rokers afgeschrikt worden. Het is geen anti-rokers campagne. Een anti-rokers campagne zou gericht zijn tegen rokers, de personen, en niet tegen roken. Dit filmpje is in eerste instantie gericht op de bijbelse gezinsnorm, en niet tegen homoseksuelen.

De bijbelse norm geeft duidelijk aan dat degenen die homoseksueel gedrag beoefenen, Gods goedkeuring niet kunnen verkrijgen. De bijbel is daarover, zowel in de Hebreeuwse geschriften als in de Griekse geschriften, heel duidelijk. In de bijbel staat ook dat sommige getrouwe christenen wel tegen Gods norm gezondigd hadden, maar daar berouw over hebben gehad, hun levenswijze in overeenstemming met Gods norm hebben gebracht, en weer met God waren verzoend (o.a. 1 Korinthiërs 6:9-11). Dat betekent niet dat zij bepaalde gevoelens niet meer hadden, maar dat ze daar niet meer aan toegaven, en ze deze ook niet meer voedden met gedachten, redeneringen, amusement, etcetera. Ook in deze tijd komt dat voor, en komen velen als winnaars uit deze geestelijke strijd tevoorschijn.

Bovendien maakt het filmpje (nummer 22) deel uit van een serie van filmpjes over de zienswijze van de bijbel ten aanzien van actuele thema’s voor kinderen. Deze filmpjes gaan bijvoorbeeld over het tonen van respect ten aanzien van ouders, anderen helpen, niet stelen, wie God is, enzovoorts.

Vrijheid van geloof, vrijheid van meningsuiting, en discriminatie. Sommigen, die vasthouden aan de gedachte dat als je gelooft dat God homoseksueel gedrag niet goedkeurt, je anti-homo bent en dus discrimineert, proberen juist hun normen op te leggen aan andersdenkenden, en hun de mond te snoeren. Door te stellen dat ouders kinderen niet mogen opvoeden naar bijbelse normen en waarden erkennen zij daarmee juist niet de vrijheid van geloof en de vrijheid van meningsuiting, welke laatste vrijheid zij juist zo belangrijk beweren te vinden. Ouders hebben juist de verplichting om kinderen op te voeden, en belangrijke normen en waarden mee te geven. Als ouders ervoor kiezen om dat overeenkomstig de bijbel te doen, zijn ze daar zeker voor te prijzen.

Behalve het bekritiseren van het geloof richten sommigen zich vooral op de mensen die hun geloof ook op dit punt op de bijbel hebben afgestemd. Dat zijn er vele miljoenen, zo niet enkele miljarden. Ze spelen niet alleen op de bal, maar de man.

Dat iemand niet gediscrimineerd mag worden vanwege geloofsovertuiging, en vrijheid van godsdienst heeft, betekent niet dat iemand anders het met dat geloof eens hoeft te zijn. Ook betekent het niet dat als je zegt het niet met een geloof eens te zijn dat je discrimineert. Hetzelfde geldt voor seksuele gerichtheid. Als je het niet eens bent met de argumenten die homoseksueel gedrag en gezinsvorm goedkeuren, betekent dat nog niet dat je discrimineert.

Laten we een ander voorbeeld nemen. Dat de wet toestaat om wiet te roken betekent nog niet dat je dat als individu een goede norm hoeft te vinden. Je kan iemand wel waarschuwen voor de mogelijke gevolgen ervan zonder dat je geweld gebruikt om de ander het roken ervan te belemmeren. Zo ook met betrekking tot het gezin. Dat sommige gezinsvormen gelegaliseerd zijn betekent niet dat je als individu het eens hoeft te zijn met die norm. Natuurlijk mag je uitkomen voor die mening, maar iemand met geweld proberen te verhinderen om op een dergelijke manier te leven is natuurlijk niet toegestaan.

Over respect gesproken. De bijbelse norm over homoseksueel gedrag en de samenstelling van het gezin is duidelijk. Personen die de bijbel als door God geïnspireerd beschouwen, zullen die norm niet willen vervangen door hedendaagse menselijke opvattingen. De opvatting over de belofte van het paradijs en wie daarin zullen mogen wonen, en dat mensen anders met gevoelens kunnen leren omgaan, is vooral van belang voor mensen die geloven in het bestaan van God en de bijbel.

Helaas gaat de kritiek ten aanzien van het bijbelse standpunt niet gepaard met het respect dat critici zelf graag wensen. Als men zelf graag de vrijheid wilt hebben om te leven naar een eigen overtuiging -gehuwd met iemand van hetzelfde geslacht en een geadopteerd kind- en men wilt dat anderen dat respecteren, zal men dezelfde vrijheid en respect ook naar andersdenkenden moeten uitdragen.