“Wanneer zullen deze dingen zijn, en wat zal het teken zijn van uw tegenwoordigheid en van het besluit van dit samenstel van dingen?” vroegen de discipelen aan Jezus (Mat 24:3). Zij vroegen niet om een datum, maar naar een teken waaraan ze zouden kunnen herkennen wanneer Jezus terug zou komen, en de van God vervreemde wereld zou eindigen.

Hoewel de maand september nog niet voorbij is, zijn er deze maand al enkele dingen gebeurd die het vermelden waard zijn, omdat ze te maken hebben, of kunnen hebben, met bijbelse profetieën. Daarom wil ik daar graag de aandacht op vestigen.

Rotavirus. Afgelopen week werd er veel gesproken over de vraag of kinderen ingeënt zouden moeten worden tegen het Rota-virus, een voor mij tot dan toe onbekend virus. Maar uit ervaringen zoals deze blijkt dat het voor kinderen dodelijk kan zijn. Volgens de Rijksdienst voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) worden jaarlijks zo’n 190.000 mensen ziek, en zijn er enkele sterfgevallen. Dit is 1 van de pestilentiën waar Jezus het in zijn profetie over het einde van “dit samenstel van dingen (wereld)” over had (Mat 24:3). rotavirus-mortalityrate

Sommige gelovigen (Reformatorisch) menen dat ziekte en gezondheid van God afkomstig zijn, en weigeren zich daarom tegen ziekten in te enten. Die keuze heeft echter geen goede bijbelse grondslag, maar is gebaseerd op o.a. de Heidelbergse Catechismus. Een grondige bestudering van de bijbel zelf laat zien dat ziekte en de dood zijn intrede heeft gedaan als gevolg van de zonde van Adam en Eva. Dat was echter niet Gods oorspronkelijke bedoeling. En omdat God mensen niet met slechte dingen beproeft (Jakobus 1:13), veroorzaakt God bij mensen niet dat ze ziek worden. Misschien dat ik hier een andere keer uitgebreider op in zal gaan.

Klimaatakkoord Parijs. De volgende gebeurtenis heeft te maken met het ondertekenen van het klimaatakkoord van Parijs door China en de Verenigde Staten op 3 september. Op zich lijkt het goed nieuws dat de 2 landen, die samen verantwoordelijk zijn voor ongeveer 40% van de uitstoot van CO2, het klimaatakkoord hebben ondertekend. Dit artikel laat echter zien dat nu al bijna vaststaat dat de doelstelling van het klimaatakkoord de geformuleerde doelstelling – een maximale toename van de gemiddelde temperatuur van 2 graden Celsius- waarschijnlijk niet zal worden gehaald. Volgens hoogleraar Leemans zal, als de afspraken in  het akkoord worden nageleefd, de temperatuur op aarde met 3,5 graden warmer zijn geworden in plaats van 2 graden.

Hoewel het waar is dat in de geschiedenis van de aarde er al eerder grote klimaatveranderingen zijn geweest, is dit de eerste keer als gevolg van menselijk handelen. Het is niet voor iets dat de bijbel zegt dat God “hen [zal] verderven die de aarde verderven” – Openbaring 11:18. Deze waarschuwing impliceert dat God mensen verantwoordelijk houdt voor de vervuiling van de aarde, zowel op fysiek, moreel en geestelijk gebied. Maar zelf zal God ervoor zorgen dat de aarde een echt paradijs zal worden naar het voorbeeld in Eden.

Bestand Syrië. De laatste gebeurtenis waar ik nu aandacht aan wil besteden is het bestand met betrekking tot Syrië. Dit bestand was voor velen wat onverwacht, zeker vanwege de verschillen tussen Rusland en de VS. En hoewel er heel wat bedreigingen waren die een einde konden maken aan het bestand, waren er ook enkele voorzichtige optimistische geluiden in de media, zoals dit artikel van de NOS. Uiteindelijk duurde het bestand maar kort. Maar zijn er redenen voor hoop op echte vrede en zekerheid?

bestand-syrie-2
Bestand Syrie

De profetie in 1 Thessalonicenzen 5:3 stelt: “Wanneer zij zeggen: “Vrede en zekerheid!”, dan zal een plotselinge vernietiging ogenblikkelijk over hen komen zoals het [barens]wee over een zwangere vrouw, en zij zullen geenszins ontkomen”. Blijkbaar zullen in het opvallende uitingen over vrede en zekerheid gevolgd worden door de komst van Jehovah’s dag (vers 2)!  Ja, alleen Gods koninkrijk zal voor ware vrede en zekerheid kunnen zorgen, want die is veel omvattender dan slechts een tijdelijke en regionale afwezigheid van oorlog, terwijl andere vormen van geweld blijven bestaan.¹

Het is duidelijk dat we in een heel bijzondere tijd leven, met een belangrijke betekenis als we deze gebeurtenissen in het licht van de bijbel beschouwen. Jezus zei niet voor niets om te waken (Mat. 24:42, 25:13 ; Mar 13:35) en “wakker” (Mat 24:43; Mar 13:33) te blijven, en zich niet te laten afleiden door onder andere de “zorgen van het leven”. Blijf daarom het oog gericht houden op Gods koninkrijk en de vervulling van Gods voornemen in deze tijd!

                                    

¹ Volg voor een bespreking van de profetie uit 1 Thes. 5:3 deze link.