“Wanneer zullen deze dingen zijn, en wat zal het teken zijn van uw tegenwoordigheid en van het besluit van dit samenstel van dingen?” vroegen de discipelen aan Jezus (Mat 24:3). Zij vroegen niet om een datum, maar naar een teken waaraan ze zouden kunnen herkennen wanneer Jezus terug zou komen, en de van God vervreemde wereld zou eindigen. Een andere profetie over “de laatste dagen” voordat God ingrijpt, Afbeeldingsresultaten voor wanneergaat over een toenemende negatieve mentaliteit van de mensen, waarbij zelfs het slechte als goed wordt beschouwd (2 Timotheüs 3:1-5,13).

Wat is er in deze maand gebeurd wat verband houdt met de vervulling van “het teken” dat Jezus heeft gegeven, en wat komt overeen met de kenmerken van “de laatste dagen”? Een beschouwing hiervan geeft ons hoop voor de nabije toekomst. Een samengesteld teken | Jezus noemde in zijn antwoord aardbevingen, oorlogen, hongersnoden, besmettelijke ziekten, valse profeten, en het toenemen van wetteloosheid. Ook in december was er een grote aardbeving, in Chili, met kracht van 7,6 op de schaal van Richter (zie deze link). Oorlogen in o.a. Syrië, Irak, Jemen, een international oorlog met IS, spanningen tussen bevolkingsgroepen die gepaard gaat met geweld in Turkije, Libië, etc. etc. Het houdt niet op. Alleen al in Turkije waren er in 2016 meer dan 35 aanslagen (zie deze link). Honger wordt weinig belicht in de media, maar vanwege El Nino en de vluchtelingencrises was de hongersnood in 2016 extra groot. Een van de Afbeeldingsresultaten voor middellandse zee bootvluchtelingenverschrikkingen in 2016 was ook het recordaantal mensen die in de Middellandse verdronken (zie deze link). Met betrekking tot Jezus antwoord dat er ook ” valse profeten” zouden zijn, is het betekenisvol dat er 1000-en verschillende geloofsovertuigingen zijn, hoewel Jezus het had over eenheid in geloof.

Maar Jezus had zijn discipelen ook het volgende geantwoord: dat in een zeer moeilijke tijdsperiode “dit goede nieuws van het (lees:Gods) koninkrijk zal op de gehele bewoonde aarde worden gepredikt tot een getuigenis voor alle natiën, en dan zal het einde zal komen” – (Mattheus 24:14). Als U bedenkt dat alleen al via de website van Jehovah’s getuigen, Afbeeldingsresultaten voor jw.orgJW.ORG, in ruim 850 talen mensen geïnformeerd worden over dit Koninkrijk, dan is het duidelijk dat ook dit aspect van het samengestelde teken in vervulling gaat. Het einde zal niet lang meer op zich laten wachten! Er zijn ook andere profetieën die hierover gaan.

De strijd tussen de Koning van het Zuiden en de Koning van het Noorden. In de bijbel staat een profetie beschreven die ook te maken heeft met de “tijd van het einde”, maar waarvan de betekenis wat moeilijker te duiden is in vergelijk met bijvoorbeeld ”aardbevingen”. Deze profetie staat in het boek Daniël hoofdstuk 11, en gaat over de strijd tussen de Koning van het noorden en de Koning van het  zuiden. Deze strijd begon tussen de Seleucidische dynastie en de Ptolemaeische dynastie (3e eeuw voor Christus), en ontwikkelde zich tot een strijd tussen het communistische Oostblok, en de Engels-Amerikaanse wereldmacht. Met het uiteenvallen van het Oostblok werd de identiteit van de Koning van het noorden onduidelijk. De laatste jaren groeit Rusland weer als politieke macht op het wereldtoneel.

In de maand december groeide de spanning tussen Rusland en de Verenigde Staten verder. De vermeende bemoeienis van Rusland met de Amerikaanse verkiezingen leidde tot de uitzetting van 35 Russen vanwege hacken (zie deze link). Ruslands positie op het wereldtoneel wordt steeds sterker, wat zich onder andere uitte in een samenwerking met Turkije , en een staakt het vuren in Syrië. Ook werden er intimiderende uitspraken gedaan over de kernwapens (zie deze link).

Bovendien valt op dat Rusland zich zeer vijandig opstelt ten opzichte van Jehovah’s getuigen in Rusland (zie deze link voor een artikel en filmpje). Hetzelfde gebeurt in Oost-Oekraïne (zie deze link voor een artikel over de problemen in Oost-Oekaine). In de bijbel wordt profetisch beschreven dat wanneer de Koning van het noorden zijn “paleistenten zal planten tussen het Sieraadland en de grote zee” (Daniël 11:45), hij volledig aan zijn einde zal komen. Dit duidt op strijd, misschien zelfs militaire strijd, van de Koning van het noorden, met als doel om te relatie te belemmeren tussen Gods organisatie (het Sieraadland), en de mensen (de grote zee). Heeft U het filmpje over gebeurtenissen in Rusland via de link hierboven bekeken? Hoe houdt deze profetie verband met andere profetieën, zoals Ezechiël? Lees hiervoor ook http://wol.jw.org/nl/wol/d/r18/lp-o/2015364.

Ik wens U een sterk en waar geloof toe, en inzicht in de profetische betekenis van de bijbel in deze tijd!