Bijna iedereen hoopt op een betere wereld, en op een gelukkige toekomst. En waar je ook woont en wat je omstandigheden ook zijn, iedereen kan te maken krijgen met gezondheidsproblemen, ouder wordende ouders, klimaatveranderingen, milieuvervuiling, en kan ook te maken hebben met de uitdagingen van opgroeiende kinderen, of getroffen worden gevolgen van oorlog, armoede, natuurrampen, geweld, onverdraagzaamheid en criminaliteit. Politici bieden allemaal alternatieve manieren om daarmee om te gaan, maar niemand biedt echte oplossingen. Wat voor standpunt neem je als christen in? En waarom? Ga je stemmen? Wat zou Jezus doen?

Jezus liet zien wat hij in Gods kracht kon doen. Hij liet zien dat hij de macht had over het weer, toen hij bijvoorbeeld een storm tot bedaren bracht. Zijn onderwijs was in staat om mensen ten goede te veranderen als iemand zich daarvoor openstelde. Hij had de macht om voor voedsel in overvloed voor iedereen te zorgen. Blinden, doven, kreupelen, melaatsen, en nog veel meer zieken genas hij. Ja, hij kon zelfs de dood ongedaan maken. Hij wist dat, wanneer hij terug zou komen in koninkrijksmacht, hij deze wonderen op veel grotere schaal zou gaan doen, zodat er geen problemen meer zouden zijn. De weg daarnaartoe bestaat uit gehoorzaamheid en loyaliteit aan God, niet uit maatschappelijke hervormingen of het volgen van een politieke ideologie.

Jezus beloofde zijn discipelen dat er in de toekomst een dag zou zijn dat hij vanuit de hemel als Koning van het koninkrijk van zijn Vader, over de aarde zou gaan regeren! Jezus leerde zijn discipelen dat het goed was om te bidden om dat koninkrijk, toen hij de woorden uitspraak: “Uw naam worde geheiligd. Uw koninkrijk kome. Uw wil geschiede, gelijk in de hemel, zo ook op aarde.” (Mattheüs 6:9,10).¹ U kent dit deel van het “Onze Vader” misschien wel. Maar wat is de betekenis van deze woorden, en wanneer komt Jezus, en wanneer gaat zijn koninkrijk over de aarde regeren? Want het is duidelijk dat Gods koninkrijk nu niet over de aarde heerst, maar wel nodig is.

Jezus zei dat dit in een tijdperiode zou zijn dat er oorlogen, voedseltekorten, aardbevingen, pestilentiën, toenemende wetteloosheid, vreselijke schouwspelen, en misleidende religieuze stromingen zijn (Mattheüs 24:3-12; Lukas 21:10,11 o.a.). Bovendien zou de algemene mentaliteit zou duidelijk tegen Gods normen ingaan (2 Timotheüs 3:1-5,13). Maar in die tijd, die moeilijk door te komen zou zijn, zou als hoop ook het “goede nieuws van Gods koninkrijk” wereldwijd bekend worden gemaakt (Mattheüs 24:14).²

Zouden in Jezus’ tijd zijn discipelen zowel voor zijn koninkrijk hebben gekozen als voor een bepaalde politieke stroming in die tijd, met betrekking tot bijvoorbeeld de wijze waarop ze moesten omgaan met de Romeinse overheersing, of met de armoede? Kan je je voorstellen dat er om die redenen politieke geschillen waren tussen Jezus discipelen, waardoor de eenheid zou worden verbroken? Of dat Romeinse christenen in het jaar 67 en 70 ten strijde trokken tegen Jeruzalem, en daar tegen medechristenen vochten? Neen, natuurlijk niet.

Jezus had geleerd dat zijn koninkrijk geen deel uitmaakte van deze wereld (Johannes 18:36), en dat zijn discipelen daar ook geen deel vanuit zouden maken. Dat kwam overeen met zijn lering dat iemand maar 1 meester kan dienen (Lukas 16:13,14). Een christen kan niet loyaal aan God zijn én aan Caesar. Loyaal aan God dient een christen Caesar wel te respecteren, en de wetten van een land te gehoorzamen, maar zijn loyaliteit komt alleen God toe; “we moeten God meer gehoorzamen dan mensen” (Handelingen 5:29). God eist immers “…exclusieve toewijding…” (Exodus 20:5).

De bijbel maakt dus duidelijk dat christenen, als onderdanen van Gods koninkrijk, eigenlijk als vreemdelingen in een land leven, net zoals vroeger Abraham als vreemdeling in het land Kanaän verbleef, en het volk Israël in Egypte. Omdat we Gods koninkrijk toebehoren, en Jezus onze Koning is, horen we ons neutraal op te stellen ten opzichte van de politiek. Dat betekent dat stemmen bij verkiezingen gelijk staat met het vertrouwen stellen op een politieke manier om met de huidige problemen om te gaan, in plaats van op God, Zijn koninkrijk en Zijn Woord! Een loyale christen zou dat nooit willen.

Het is enorm belangrijk om daarvan bewust te zijn, omdat Gods koninkrijk, met Jezus, als Koning, bij zijn terugkomst een

world_map_blank-americas_centred-svg
Blank world map centered on the Americas by Eric Gaba. CC/NC. De wereld onder leiding van 1 koning.

oordeel aan deze wereld zal voltrekken. In de strijd, die in de bijbel Har-Magedon wordt genoemd (Openbaring 16:16), voert God oorlog tegen “de koningen van de gehele bewoonde aarde” (Openbaring 16:14), dus geen enkele regering uitgezonderd. In die oorlog zal Gods hemelse koninkrijk alle koninkrijken “verbrijzelen en er een eind aan maken, en zelf zal het tot onbepaalde tijden blijven bestaan” (Daniel 2:44).  Als er dan nog maar 1 koninkrijk is, en 1 aarde, betekent dit dat er geen grenzen meer zijn. En 1 koning, en 1 wet, betekent ook dat er geen politiek meer zal zijn. Hoe belangrijk is het dus om geen deel van deze wereld uit te maken, Gods koninkrijk te verwachten, en te hopen op eeuwig leven onder Zijn heerschappij!

Lees voor meer informatie over dit onderwerp het artikel Blijf neutraal in een verdeelde wereld of Kiest U voor Gods koninkrijk?

¹ Zie voor meer informatie over wat Gods koninkrijk is deze link.
²  Zie voor meer informatie over de vraag of we in de laatste dagen leven deze link