Wanneer zullen deze dingen zijn, en wat zal het teken zijn van uw tegenwoordigheid en van het besluit van dit samenstel van dingen?” vroegen de discipelen aan Jezus (Mat 24:3). Zij vroegen niet om een datum, maar naar een teken waaraan zijn discipelen zouden kunnen herkennen wanneer Jezus terug zou komen. Hij had immers beloofd terug te komen, een einde te zullen maken aan de van God vervreemde mensenmaatschappij, en over de aarde te gaan regeren.

Als onderdelen van dat teken noemde Jezus onder andere oorlogen, aardbevingen, en vreselijke schouwspelen. Er zou dus veel lijden zijn. Ook zei hij: “Dit goede nieuws van het koninkrijk zal op de gehele bewoonde aarde worden gepredikt tot een getuigenis voor alle natiën, en dan zal het einde komen” – Mat. 24:14. Dat is een boodschap van troost. In deze tijdsperiode gaan alle onderdelen van het teken duidelijk in vervulling, en wil ik bij enkele gebeurtenissen van de vorige maand stilstaan. Ook wil ik stilstaan bij gebeurtenissen die te maken hebben met enkele andere profetieën over deze tijd.

Oorlogen (mat. 24:7) In het door de Verenigde Naties uitgeroepen jaar van de Vrede, gingen de bestaande oorlogen en strijd in o.a. Syrië, Irak, IS, Jemen, Israël, Afghanistan, Libië, Sudan, Congo, Eritrea en Somalië in februari gewoon door. De mensen die in die regio’s wonen lijden enorm onder de verschrikkelijke wreedheden die worden begaan.

Daarnaast loopt de spanning tussen onder andere Noord- en Zuid-Korea, en de Verenigde Staten en Rusland verder op. Zo heeft de president van de Verenigde Staten in februari laten weten 50 miljard dollar meer voor defensie uit te willen geven (zie deze link), ten koste van onder andere ontwikkelingshulp, en milieumaatregelen. Ook heeft de VS in februari meer militairen naar Polen gestuurd (zie deze link). Tevens heeft het druk op de NAVO-landen uitgeoefend om hun bijdragen aan de NAVO te verhogen tot de afgesproken 2% (klik hierop). Tegelijkertijd hebben Rusland en Turkije toenadering tot elkaar gezocht, en loopt de spanning tussen Turkije en Europa op.

De toenemende spanning tussen Rusland en de Verenigde Staten is des te meer interessant, omdat Rusland in het verleden de positie innam van de Koning van het Noorden in de profetie van Daniël, en de Verenigde Staten de positie inneemt van de Koning van het Zuiden (Daniël hoofdstuk 10 en 11). Tegen deze achtergrond is de toenemende druk op Jehovah’s Getuigen zeer opmerkelijk. In februari is in Rusland een plaatselijke organisatie van Jehovah’s Getuigen opgeheven vanwege beschuldigingen van extremisme (zie dit nieuwbericht). Een aspect van de beschuldigingen betrof de bijbelse leer die Jehovah’s Getuigen uitdragen om niet in militaire dienst te gaan. Tevens is er een groot onderzoek gestart naar de activiteiten van Jehovah’s Getuigen, waarbij de zorgen toenemen dat men uit is op een algemeen verbod (zie dit bericht). Het is best wel cynisch dat een wet, die oorspronkelijk bedoeld is om terrorisme tegen te gaan, wordt toegepast op een geloofsgemeenschap die, op basis van Jezus’ onderwijs, vredelievend is, geen geweld gebruikt, en politiek neutraal is. Het is alsof Jezus, die leerde dat “allen die naar het zwaard grijpen, door het zwaard [zullen] omkomen” (Mat. 26:52), opnieuw wordt gearresteerd.

Uit welke hoek kunnen alle mensen werkelijke vrede verwachten? De bijbelse hoop op een tijd dat er onder leiding van Gods koninkrijk geen oorlogen meer zullen zijn is vertroostend (Psalm 46:9). En dat er nu overal op de wereld vele mensen zijn die zich door God laten vormen tot vredelievende mensen die figuurlijk “hun zwaarden tot ploegscharen…en hun speren tot snoeimessen” hebben gesmeed, een internationale broederschap waarin muren en wapens van vooroordelen zijn afgebroken, is een bewijs van Gods zegen (Jesaja 2:2-4).

 Voedseltekorten (Mat. 24:7) – Waarschijnlijk heeft u in de media gelezen over hulpacties om geld in te zamelen voor de humanitaire problemen in Afrika. De tekorten aan voedsel, water en medicijnen in de gebieden rondom het Soedanmeer, en in diverse Afrikaanse landen is zo groot dat het nu al elke dag leidt tot veel onnodige doden, en nog verschrikkelijk meer doden in de nabije toekomst (zie dit bericht). In februari is ook gemeld dat Jemen op een humanitaire ramp afstevent. Dat land is al sinds maart 2015 in een burgeroorlog verwikkeld tussen Sjiitische Houthi’s en Soennitische regeringstroepen (zie deze link). Ook verslechtert de situatie in Venezuela waar voedseltekorten en armoede geleid heeft tot een gemiddelde gewichtsafname van 9 kilo bij 75% van de bevolking (zie dit nieuwsbericht). We kijken er werkelijk uit naar de tijd dat onder leiding van Gods koninkrijk er geen oorlogen en geen honger meer zal zijn (Psalm 72:16).

Kritieke tijden die moeilijk zijn door te komen (2 Tim 3:1-5,13) – Veel van de huidige problemen, zoals hierboven, hebben te maken met de mentaliteit van mensen, die moreel steeds verder afdwaalt van de bijbelse norm. Uit een recent onderzoek bij jongeren blijkt bijvoorbeeld dat zij steeds minder in een God geloven (zie hier voor het onderzoek). Daardoor zullen zij bij het vaststellen van normen en waarden steeds minder een beroep doen op een goddelijke oorsprong of hogere macht. Dat uit zich bijvoorbeeld in de houding ten opzichte van drugs, sexualiteit, materiële bezittingen, en ontspanningen, en zullen zijzelf en anderen daardoor onnodig nadelige gevolgen van ondervinden.

Het loslaten van bijbelse normen uit zich onder andere in verkeerd bestuur, corruptie, oorlogen, armoede, hongersnood etc. Hoewel enkele basisnormen, zoals “Gij moogt niet moorden” (Exodus 20:13), universeel lijken, worden hierop vaak uitzonderingen bedacht waarom dat toch gerechtvaardigd zou zijn. Ook leidt het verwerpen van de goddelijke oorsprong van ons bestaan en van de bijbel er ook geregeld toe dat wat bijbels als goed wordt gezien, steeds meer als abnormaal wordt beschouwd, en omgekeerd dat wat bijbels gezien als verwerpelijk wordt beoordeeld, maatschappelijk als ok wordt gezien. Kijk bijvoorbeeld naar de verschuivende moraal met betrekking tot ontwikkelingshulp, vluchtelingen, het gebruik van drugs, abortus, en homoseksueel gedrag.

Zo werd in deze februari bekend gemaakt dat er al 13 landen zijn die zich geschaard hebben achter het initiatief voor ontwikkelingshulp in de vorm van een fonds om vrouwen in Afrika te helpen bij het beëindigen van de zwangerschap (zie dit commentaar en dit nieuwsbericht)

Amnesty International heeft zich in een jaarlijks rapport zeer bezorgd uitgelaten over de groei van populistische politiek die zich afzet tegen de gevestigde orde (zie hier nieuwsbericht over rapport Amnesty). In het bijzonder maken zij zich zorgen over schendingen van mensenrechten die daarmee gepaard gaat. Volgens Amnesty zijn de vluchtelingen hier het eerste grote slachtoffer van. Dat wordt geïllustreerd door onder andere de haatmoord op een Indiase man in de V.S. (zie dit nieuwsbericht) en het grote aantal racistisch gemotiveerde gewelddadige aanvallen op vluchtelingen in Duitsland. In 2016 werden er ongeveer 3500 gewelddadige aanvallen gepleegd tegen vluchtelingen waarbij 560 mensen gewond zijn geraakt waaronder 43 kinderen en enkele vrijwilligers (zie dit bericht)! Hoe anders is Jezus oproep om je naaste lief te hebben (Mat. 22:39)!

Ja, het is de geest van deze wereld die zich uit in schadelijke gedachten, uitingen, beslissingen en handelingen, met nare gevolgen voor de mens, dier en milieu. Maar in deze tijdsperiode wordt ook “het goede nieuws van Gods koninkrijk” (Mat. 24:14) in ruim 240 landen en in zo’n 880 talen bekendgemaakt. Er zijn miljoenen mensen die de autoriteit van Gods koninkrijk erkennen, zich wereldwijd door Gods woord laten vormen, en proberen dit in hun eigen leven toe te passen. Dinsdagavond 11 april na zonsondergang komen zij wereldwijd samen om de dood van Jezus te herdenken (Lukas 22:19,20), die zijn leven voor de mensheid heeft geofferd, maar nu als machtige hemelse koning voorbereidingen treft om binnenkort over de gehele aarde te gaan regeren. Komt u ook? Zie voor meer informatie deze link.

Voor meer informatie over Gods koninkrijk: zie deze link.