Over zijn heengaan zei Jezus tegen de apostelen: “En wanneer ik heenga en een plaats voor u bereid, kom ik terug en zal u thuis bij mij ontvangen, opdat ook gij moogt zijn waar ik ben.” – Johannes 14:3. De apostelen waren de eersten die werden opgenomen in het “verbond voor een koninkrijk” (Lukas 22:29). Maar zij waren niet de enigen. Ook voor vele anderen heeft Jezus een plaats in de hemel bereid, om samen met hem als koningen en priesters over de aarde te gaan regeren (1 Petrus 2:9; Openbaring 5:10). Jezus noemde de discipelen die samen met hem vanuit de hemel over de aarde zullen gaan regeren een “kleine kudde” (Lukas 11:32).[1] Over wie zullen zij regeren?

Wees niet bang, kleine kudde, want jullie Vader heeft besloten jullie het Koninkrijk te geven. (Lukas 12:32)

De meeste mensen zullen voor eeuwig op een aards paradijs leven – De bijbel heeft het over een zeer grote groep mensen, die Armageddon overleeft. Zij sterven dus niet, maar leven na Armageddon nog op aarde. Dat is geen “kleine kudde”, maar “een grote menigte, die niemand tellen kon, uit alle landen, stammen, volken en talen” (Openbaring 7:9,10). Dat ook zij getrouwe discipelen van Jezus  zijn, blijkt uit vers 14 van dat hoofdstuk, waar staat dat “zij hun lange gewaden gewassen …., en ze wit gemaakt [hebben] in het bloed van het Lam”.[2] Gaan zij ook naar de hemel?

Laten we eerst eens stilstaan bij de vraag waar Adam geleefd zou hebben als hij niet had gezondigd, maar gehoorzaam was gebleven? Inderdaad op aarde. En hij zou samen met zijn kinderen de aarde ingericht hebben naar het model van Eden. Het zou een paradijs zijn. Helaas is de geschiedenis anders gelopen. Maar is daarmee Gods voornemen definitief verijdeld?

Het is interessant dat Jehovah direct na de opstand in Eden liet weten hoe hij zijn voornemen zou gaan realiseren (Genesis 3:15). De profeten geven naar steeds aanvullende informatie over. En de beschrijvende delen van de bijbel maakt duidelijk hoe dat overeenkomt met de geschiedenis. Daardoor weten we dat God zijn voornemen met de aarde zal vervullen, en de aarde een paradijs zal worden waarop mensen zullen wonen. God belooft: “De rechtvaardigen zullen de aarde bezitten en ze zullen er eeuwig leven” (Psalm 37:29). De opstand onder leiding van Satan en de eerste mensen, die tot nu voortduurt, zal dus geen succes hebben.

Die belofte geldt onder andere voor iedereen die Gods loyaal dient en niet in het nieuwe verbond is opgenomen. Dat geldt dus voor de “de grote menigte” christenen die Armageddon zullen overleven. Zij zullen dus niet naar de hemel gaan, maar hun beloning op aarde ontvangen, en voor altijd kunnen leven dankzij het offer dat Jezus heeft gegeven.

Het Paradijs van Jan Bruegel de Oude
Het Paradijs van Jan Bruegel de Oude, Public Domain

Uw koninkrijk kome, uw wil geschiede…zo ook op aarde (Mattheüs 6:10)

Jezus en een kleine kudde in de hemel zal regeren over een grote menigte op aarde – Wanneer Gods koninkrijk vanuit de hemel over heel veel mensen op aarde gaat regeren, gaan eindelijk de woorden in vervulling: “Uw koninkrijk kome, uw wil geschiede gelijk in de hemel, zo ook op aarde” – Mat. 6:10. De aarde zal dan vrij zijn van elke vorm van onrechtvaardigheid en lijden. Zelfs de dood zal er niet meer zijn! Velen zullen dan voor eeuwig op aarde leven, onder leiding van het hemelse koninkrijk. Over dit koninkrijk zei Jezus dat het wereldwijd bekend zou worden gemaakt, voordat God een einde zou maken aan de opstand die in Eden was begonnen (Mattheüs 24:14).

Zal u samen met Jezus vanuit de hemel over de aarde regeren, of zal u voor eeuwig op aarde leven? Allebei de mogelijkheden zijn een grote zegen van Jehovah, de enige Almachtige God, die zijn voornemen altijd vervult.

[1] Zie voor meer informatie over de vraag hoeveel mensen er naar de hemel gaan onder andere het artikel: Wie gaan er naar de hemel?

[2] Dit zijn de “andere schapen”, die samen met de “kleine kudde” tijdens hun aardse leven, “één kudde, één herder” zouden vormen (Johannes 10:16).