“Wanneer zullen deze dingen zijn, en wat zal het teken zijn van uw tegenwoordigheid en van het besluit van dit samenstel van dingen?” vroegen de discipelen aan Jezus (Mat 24:3). Jezus antwoordde dat zijn discipelen die tijd zouden kunnen herkennen aan onder andere voedseltekorten, aardbevingen, epidemieën, vreselijke schouwspelen, oorlogen, wetteloosheid, en de bekendmaking van het goede nieuws van het koninkrijk (zie o.a. Mattheüs 24; Markus 13, Lukas 21). Dit komt overeen met de profetie die bekend staat als de rit van de 4 apocalyptische ruiters (Openbaring 6:1-8).

De bijbel heeft het er ook over dat er in “de laatste dagen zware tijden zullen aanbreken die moeilijk te doorstaan zijn” (2 Timotheüs 3:1), en legt een verband met de instelling die de mensen in het algemeen zullen hebben. Het is bijzonder dat daarin aspecten in beschreven worden die nu algemeen voorkomen, en ook vaak nagestreefd worden zoals “zichzelf liefhebben, het geld liefhebben”, “ontrouw”, “kwaadsprekers”, “onbeheerst”, “geen liefde voor het goede”, met meer liefde voor genot dan liefde voor God” (2 Timotheüs 3:1-5). Deze algemene instelling duidt de bijbel als “de geest van de wereld” (1 Korinthiërs 2:12), die onder de autoriteit van “de heerser van deze wereld” (Johannes 12:31; 14:30; 16:11) staat, dat is Satan.

Gebeurtenissen in mei 2017 – Hieronder staan andere nieuwsberichten over de maand mei die te maken hebben met bovengenoemde profetieën.

Begin mei werden er op de Middellandse ongeveer 6000 vluchtelingen gered (zie dit bericht). Zij kunnen opgelucht zijn dat ze niet de verdrinkingsdood zijn gestorven, hoewel hun toekomst nog heel onzeker is. De inspanningen die sommigen doen om hen te redden zijn vaak prijzenswaardig en ingegeven door menslievendheid. Helaas staan hier vele mensen tegenover die zijn verdronken, terwijl dat niet nodig was. Soms is de onmenselijkheid, die daarvan de oorzaak is, onbegrijpelijk en onthutsend.

De wreedheid van de mensenhandelaren is bekend. Maar ook de bijna anonieme wreedheid van het politiek gestuurde systeem is zeer verontrustend. Zo bleek dat de Italiaanse kustwacht weigerde gehoor te geven aan telefonische noodkreet van een Syrische arts in een boot met vluchtelingen die aan het zinken was. Zij verwezen hen door naar hulpverlening van Malta, dat veel verder weg lag. Dat koste 268 mensenlevens! (volg deze link voor meer informatie).

Misschien zonder het te beseffen is het de overheersende mentaliteit als gevolg waarvan er oorlogen worden gevoerd, er zo’n grote economische ongelijkheid is, en zoveel onrechtvaardigheid. Het is die mentaliteit die zoveel slachtoffers veroorzaakt, en die zo gewoon gevonden wordt. Zo gewoon dat als we meedraaien in dat systeem niet eens doorhebben dat we meewerken aan een dergelijke onmenselijkheid, net zoals een Duitse spoorwegbeambte zich daar niet van bewust was in de jaren van de tweede wereldoorlog. Hij deed gewoon zijn werk, dacht hij, en verzette een treinwissel zodat een trein zijn reis naar Auschwitz kon voortzetten. Anderen deden actief mee aan oorlogsmisdaden. In deze tijd kent de mate van betrokkenheid, verantwoordelijkheid en schuld ook vele variaties.

Corruptie – Dat het vaak menselijke oorzaken zijn die bij rampen leiden tot slachtoffers bleek in mei ook uit een onderzoek naar een ramp in december 2015 met een vuilnisstortplaats waarbij 73 mensen omkwamen (zie dit bericht). 45 Mensen werden veroordeeld vanwege hun rol, tot zelfs 20 jaar gevangenisstraf. De hoogste straffen waren vanwege nalatigheid en machtsmisbruik, waaronder het aannemen van steekpenningen.

In Brazilië is de corruptie in de politiek zo groot, dat eind mei in meerdere grote steden protestmarsen zijn gehouden om het vertrek te eisen van de van corruptie verdachte president Temer. “Volgens Braziliaanse media zijn ook de voorgangers van de president corrupt; Luiz Inácio Lula da Silva en Dilma Rousseff zouden ieder vele miljoenen dollars aan steekpenningen hebben ontvangen”, staat in dit nieuwsbericht van de NOS.

De bijbel verwoord het onder andere als volgt: “Gij dient geen steekpenningen aan te nemen, want steekpenningen verblinden scherpzienden en kunnen de woorden van rechtvaardigen verdraaien.” (Exodus 23:8).

Kindermisbruik – Dat een verwerpelijke satanische mentaliteit steeds algemener wordt blijkt ook uit een enorme toename van kinderporno. “ De politie verwacht dit jaar twintigduizend meldingen van kinderporno met een Nederlandse link te krijgen”, meldt het bijgevoegde nieuwsbericht, wat een stijging is van 8.000 meldingen ten opzichte van 2016. In 2016 redde volgens dit bericht de politie ruim 200 kinderen uit handen van kindermisbruikers! Kindermisbruik staat gelijk aan verkrachting. Volgens de Mozaïsche wet behoorde dat en incest tot de afschuwelijke daden waar de doodstraf op stond (Leviticus 18:6, 26, 29). Dat geeft aan hoe ernstig God deze vergrijpen beziet.

Criminaliteit – Een aanval met ransomware greep vorige maand zeer snel om zich heen. In korte tijd waren er al meldingen uit 74 landen dat bedrijven, zoals onder andere ziekenhuizen, geïnfecteerd waren door deze aanval. Als er in korte tijd geen losgeld betaald zou worden, zouden alle computergegevens worden vernietigd (Lees voor meer informatie dit bericht).

Deze gebeurtenis liet zien hoe kwetsbaar deze wereld is, maar ook hoe vijandig de mentaliteit van sommigen is, en dat ze de kennis en mogelijkheden hebben, om in korte tijd wereldwijd de samenleving te ontwrichten.

Oorlogen – Dit teken gaat op een in het oog springende manier in vervulling! In de volgende opsomming komen slechts een aantal gebeurtenissen voor van de velen die zich deze maand hebben voorgedaan. Het is goed om je te realiseren hoe wijdverbreid en internationaal deze crisis is, en hoe machteloos organisaties zoals de VN, die zich hoeders van de wereldvrede noemen, staan.

In de Filipijnen is in mei een hevige strijd tussen het leger en islamitische rebellen begonnen om de stad Marawi (zie dit bericht). De moslimextremisten hebben belangrijke delen van deze stad ingenomen zijn gelieerd aan Islamitische staat en zouden een Aziatisch kalifaat uit willen roepen.

Je zult de aanslag in Manchester wel herinneren. Een moslimextremist pleegde een zelfmoordaanslag bij een popconcert waar veel kinderen waren. Er vielen volgens dit bericht 22 doden, en nog veel meer gewonden . In Kabul werd een Duitse ambassade getroffen door een autobom, met zeker 90 doden en 400 gewonden als gevolg . En in Libië kwamen 28 mensen bij gevechten tussen milities om, en raakten meer dan 120 mensen gewond. Vanwege spanningen met Rusland voert Zweden weer de dienstplicht in.

De onmenselijkheid van oorlog blijkt ook uit het rapport van Amnesty International dat er in Syrië door de regering naar schatting zo’n 10.000 burgers, na eerst te zijn gemarteld, vervolgens zijn geëxecuteerd (zie dit nieuwsbericht).

Het is duidelijk dat dit aspect van het teken van Jezus tegenwoordigheid (Mattheüs 24:3, 7) in vervulling gaat. Dit wordt tevens weergegeven door de ruiter op het vuurrood gekleurde paard, die de macht heeft gekregen “om de vrede van de aarde weg te nemen” (Openbaring 6:4).

Goed nieuws – Helaas zijn bovengenoemde nieuwsberichten slechts een selectie van de vele gebeurtenissen in mei 2017 die een gevolg zijn van de invloed van “de geest van deze wereld”, die in verschillende bijbelse profetieën zijn voorzegd. Het aantal slachtoffers van oorlogen, de onrechtvaardige ongelijkheid in de wereld, criminaliteit etcetera is in werkelijkheid veel groter. Maar wat is dan het goede nieuws?

Het goede nieuws is dat al deze gebeurtenissen laten zien dat Gods hemelse koninkrijk binnenkort over de aarde zal gaan regeren en een einde zal maken aan alle onrechtvaardigheid. Ondertussen hebben we allemaal de mogelijkheid om te laten zien dat we echt willen leven zoals God dat heeft bedoeld, en anderen daarbij te helpen. Hoe? Door je best te doen om God en zijn zoon te leren kennen, ontzag, liefde en waardering voor hen te ontwikkelen, exclusief te kiezen voor Gods leiderschap en de door hem aangestelde koning, zijn geboden te gehoorzamen, en zijn wil te doen. Maar wat is God wil? Zie hiervoor dit artikel.

Het is duidelijk dat God al die verschrikkelijke dingen niet veroorzaakt, en daar ook niet verantwoordelijk voor is. Maar waarom laat God lijden toe, vraagt u zich misschien af? Zie voor een antwoord op die vraag dit artikel.