En wat zal het teken zijn van je aanwezigheid en van het einde van het tijdperk?” vroegen de discipelen aan Jezus (Mat 24:3, Nieuwewereldvertaling). Jezus antwoordde dat zijn discipelen die tijd zouden kunnen herkennen aan onder andere voedseltekorten, aardbevingen, epidemieën, vreselijke schouwspelen, oorlogen, wetteloosheid, en de bekendmaking van het goede nieuws van het koninkrijk (zie o.a. Mattheüs 24; Markus 13, Lukas 21). Dit komt overeen met de profetie die bekend staat als de rit van de 4 apocalyptische ruiters (Openbaring 6:1-8).

Oorlogen en epidemieën – In dit kwartaal valt de toenemende spanning tussen Noord-Korea en de Verenigde Staten op, waarbij dreigende taal niet geschuwd wordt. Landen die hier ook bij betrokken zijn, zijn Japan, Zuid-Korea en China.

De situatie in Jemen kreeg aandacht door een rapport van het Internationale Rode Kruis. Dit rapport maakt de omvang van cholera duidelijk, in het door een burgeroorlog geteisterde Jemen. Er zijn inmiddels al ruim 2100 doden gevallen, en 750.000 mensen besmet. Het Internationale Rode Kruis waarschuwt voor 1 miljoen besmette burgers eind dit jaar! In Venezuela lopen ongeveer 1 miljoen kinderen een verhoogd risico om mazelen te krijgen doordat ze niet zijn ingeënt, er geen vaccins voorhanden zijn, en te weinig medicijnen.

Veel rampen: aardbevingen, branden, orkanen en overstromingen – Als we kijken naar de gebeurtenissen in het derde kwartaal van dit jaar, dan valt vooral het enorme aantal rampen op, hun omvang en frequentie.

Aardbeving in Mexico september 2017
ProtoplasmaKid / Wikimedia Commons / CC-BY-SA 4.0

In juni waren er aardbevingen aan de Turkse en Griekse kust in juli en in september al 4 aardbevingen in Mexico.

Daarnaast waren er heel wat kleine en grote rampen door branden. Alleen al in Europa waren er in dit kwartaal enorm veel bosbranden. Sommigen, zoals die in Portugal, hadden voor sommigen fatale gevolgen. Anderen raakten ernstig gewond, of verloren hun woning en bezittingen. In Italië waren er meer dan 1000 branden, in Portugal vielen tientallen doden bij meerdere branden, en ook in in Frankrijk en Spanje zijn er vele hectaren in rook opgegaan.

Rampen als gevolg van orkanen en overstromingen zijn er in dit kwartaal ook aan de lopende band geweest: in juli overstromingen in Japan, Frankrijk, en China. In augustus vielen er ruim 450 doden bij modderstromen in Sierra Leone, is het aantal doden in Nepal, India en Bangladesh als gevolg van de moesson samen al meer dan 1200, en is er enorm veel  schade in Texas als gevolg van de orkaan Harvey.

Orkaan Harvey augustus 2017
Orkaan Harvey, foto genomen door de NASA, Public domain.

En in September waren de gevolgen- doden, gewonden en schade- van meerdere orkanen, zoals Harvey, Irma, José en Maria, in onder andere Texas, op Sint Maarten en Puerto Rico enorm.

Het leed bij deze rampen werd vaak mede veroorzaakt door menselijk handelen. Door houtkap en ontbossing houdt de grond minder water vast, en wordt het zand makkelijk door water weggespoeld waardoor modderstromen ontstaan. Overstromingen zijn mede een gevolg door achterstallig onderhoud van rioleringen en het ontbreken van voldoende preventieve maatregelen. Door met inferieure materialen en technieken te bouwen, storten bij aardbevingen meer gebouwen in dan nodig is, met alle gevolgen van dien. Veel branden worden aangestoken door grondspeculanten en worden veroorzaakt door nalatigheid. Onwaardige mensen verergen bovendien nog het leed door te plunderen, in te breken, te roven en op andere manieren misbruik te maken van deze verschrikkelijke situaties.

Straf van God? – Vraagt u zich af of dergelijke rampen door God worden veroorzaakt? Dat God om de een of andere reden mensen, die wonen waar dergelijke rampen plaatsvinden, straft? Sommigen beweren van wel. Een priester stelde eind september dat de dreigende vulkaanuitbarsting van de Agung op Bali een straf is omdat toeristen op de berg gemeenschap gehad zouden hebben. Als antwoord op vragen vanwege de orkaan Harvey schreef de internationaal bekende evangelist Billy Graham dat God gebruik maakt van dergelijke rampen als een soort straf, om ‘… door deze rampen heen onze aandacht te krijgen’. Maar is dat wel zo? Zijn dat geen lasterlijke beschuldigingen? Wat leert de bijbel?

Wat leert de bijbel – In de bijbel staan meerdere oordelen van God opgeschreven, zoals de vloed ten tijde van Noach, het oordeel over Sodom en Gomorra, de val van Jeruzalem, en een nog te voltrekken oordeel. Ook staan er verslagen in over het lijden van individuele personen, zoals de getrouwe Job, Jozef, Jeremia, Jezus zelf en vele anderen. Maar wat moeten we denken van hedendaagse gebeurtenissen, rampen, waarvan veel mensen het slachtoffer worden?

Jezus verwees naar een ongeluk in dat bij Siloam was gebeurd, waardoor 18 personen waren omgekomen. Om duidelijk te maken dat dit niet was vanwege hun zonden zei hij: “Denken jullie dat zij schuldiger waren dan alle andere inwoners van Jeruzalem? Zeker niet, zeg ik jullie.” – (Lukas 13:3-5). Het was niet vanwege hun zonden dat zij omkwamen, het was geen goddelijk oordeel. Deze mensen waren om het verkeerde moment op de verkeerde plaats, zoals de bijbel stelt: “Want tijd en toeval treffen hen allen” – Prediker 9:11.

Door oordelen van God te analyseren die in de bijbel staan beschreven kunnen we 3 criteria onderscheiden, op grond waarvan we kunnen vaststellen of een gebeurtenis al dan niet door God wordt veroorzaakt (bronartikel: “Straft God ons?”):

  1. God waarschuwt van te voren voor een oordeel,
  2. bij natuurrampen komen zowel goede als slechte mensen om, terwijl de vernietiging door God altijd selectief is. In de bijbel werden alleen de onverbeterlijk slechte mensen of degenen die weigerden naar de waarschuwingen te luisteren, gedood,
  3. God zorgt ervoor dat goede mensen zich in veiligheid kunnen brengen (Genesis 7:1, 23; 19:15-17; Numeri 16:23-27).

Waarom voorkomt God niet dat er rampen optreden? – Als God rampen niet gebruikt om ons te waarschuwen of te straffen, waarom laat hij deze dan gebeuren? Waarom grijpt God niet in?, vraagt u zich misschien af. Dat zijn begrijpelijke vragen, want God heeft de macht over de natuurkrachten. Hij is immers almachtig. Als God rampen niet veroorzaakt, waarom gebruikt God zijn macht dan niet om rampen te voorkomen?

Kort gezegd komt het erop neer dat God nu niet over de wereld regeert. Als God wel over de wereld zou regeren, dan zou er geen lijden, oorlogen, verdeeldheid, ziekten, of rampen meer zijn. De bijbel zegt daarom: “De gehele wereld ligt in de macht van de goddeloze” – 1 Johannes 5:19.

Deze situatie, dat Gods tegenstander over de wereld regeert, is begonnen vanaf de opstand van Adam en Eva, en duurt tot op heden voort. Maar noch Gods tegenstander, noch de mens heeft de kennis, de wijsheid, de macht, om rampen, ziekten en andere oorzaken van lijden te voorkomen. Dat bewijzen al deze rampen duidelijk. Wanneer in de nabije toekomst Gods koninkrijk over de aarde regeert zullen er geen rampen meer zijn, noch enig ander lijden (o.a. Openbaring 21:3-5).

Wanneer zal dat zijn? Deze vraag stelden ook Jezus’ discipelen. Jezus’ antwoord vinden we in Mattheüs 24, Markus 13 en Lukas 21. Zijn antwoord is een samengesteld teken dat bestaat uit verschillende, objectief waarneembare gebeurtenissen, die door iedereen in dezelfde tijdsperiode zijn waar te nemen. Één onderdeel van dat teken zijn aardbevingen, maar ook oorlogen, hongersnood, wetteloosheid, epidemieën en vreselijke schouwspelen worden genoemd (Mat. 24, Mar. 13, en Lukas 21). Wanneer dergelijke gebeurtenissen, samen met de wereldwijde bekendmaking van het goede nieuws van Gods koninkrijk (Mattheüs 24:14) plaatsvindt is de wederkomst van Gods koninkrijk onder leiding van Jezus nabij (Mattheüs 24:14)! Dat gebeurt nu in ruim 240 landen, en in bijna 1000 talen! Alle onderdelen van het teken gaan dus in vervulling, en dat gebeurt inmiddels al enkele tientallen jaren. Gods koninkrijk onder leiding van Jezus komt dus binnenkort!

Dan zullen er geen rampen meer zijn (lees het artikel: “geen rampen meer”), en zullen alle mensen die Gods wil doen in ware vrede en veiligheid wonen. Is dat geen schitterend vooruitzicht? Versterk daarom je geloof, en leef zoals God in zijn woord vertelt. Dan zal je nu al gelukkig kunnen zijn, en in de toekomst nog gelukkiger onder de leiding van Gods koninkrijk (Mattheüs 24:14). Tot die tijd zal Jehovah degenen die hem liefhebben helpen om loyaal aan hem te blijven en zijn wil te doen.

Zie ook: Waarom laat God lijden toe? | Wat de bijbel leert