Binnenkort staan veel mensen stil bij de geboorte van Jezus Christus in Bethlehem uit de maagd Maria. Maar wist U dat Jezus al lang daarvoor bestond? En weet U wat hij in de tijd voordat hij naar de aarde kwam in de hemel deed? Daar kort bij stilstaan helpt om Jezus beter te kennen, zijn hemelse Vader beter te kennen, en God “met geest en waarheid” te aanbidden (Johannes 4:23).

Waar kwam Jezus vandaan? – De herkomst van Jezus Christus werd al in de 8e eeuw voor de geboorte van Jezus voorzegd in de bijbel. In het bijbelboek Micha hoofdstuk 5, vers 2, staat:

En uit jou, Bethlehem E̱fratha,

te klein om bij de duizenden van Juda te horen,

uit jou zal degene voortkomen die voor mij heerser zal zijn in Israël.

Zijn oorsprong ligt in oude tijden, in lang vervlogen dagen

In de laatste regel van dit bijbelvers staat dat Jezus al heel lang bestond, voordat hij als mens in Bethlehem in Juda geboren werd. Hoe lang? Het volgende bijbelvers geeft daar een bijzonder inzicht in:

“Schrijf aan de engel van de gemeente in Laodice̱a: Dit zegt de Amen, de trouwe en ware getuige, het begin van de schepping door God.” (Openbaring 3:14)

Dit vers maakt duidelijk dat Jezus in zijn voormenselijke bestaan het begin is geweest van Gods schepping. Met andere woorden stelt dit vers dat het scheppen van Jezus in zijn voormenselijke bestaan, de eerste scheppingsdaad van God is geweest, dus nog voordat alle andere dingen werden geschapen! Daarom wordt Jezus ook de “eerstgeborene van heel de schepping” (Kolossenzen 1:15),  en “eniggeboren zoon van God”  genoemd (onder andere Johannes, hoofdstuk 3 vers 16-18; zie ook 1 Johannes hoofdstuk 4 vers 9).

Dat maakt ook duidelijk wat Jezus vóór zijn toekomende hemelvaart zei:

“Ik stijg op naar mijn Vader en jullie Vader en naar mijn God en jullie God.” (Johannes 20:17).

Ja, Jezus heeft een God, namelijk zijn hemelse Vader. De God van Jezus, is ook onze God. En net zoals Jezus de wil van zijn Vader deed, willen wij dat, in navolging van Jezus ook graag. Jezus verwees daar bij meerdere gelegenheden naar. Zo zei hij bijvoorbeeld:

“Want ik ben niet uit de hemel neergedaald om mijn eigen wil te doen, maar de wil van hem die mij heeft gestuurd” (Johannes , hoofdstuk 6 vers 38).

Nu we een beter inzicht hebben gekregen in Jezus’ voormenselijke bestaan, gaan we aan de hand van de bijbel dieper in op de vraag wat Jezus in de hemel deed, voordat hij naar de aarde kwam. Want daardoor krijgen we een beter begrip van de relatie tussen Jezus en zijn hemelse Vader.

Wat deed Jezus gedurende zijn voormenselijke bestaan? – Nu we gezien hebben dat Jezus de eerste scheppingsdaad van God was, zult u zich misschien afvragen wat Jezus, vanaf het moment dat hij bestond, in de hemel heeft gedaan, voordat hij naar de aarde kwam. De bijbel geeft daar antwoord op.

Hij is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene van de hele schepping. 16 Want via hem zijn alle andere dingen in de hemel en op aarde geschapen, … 17 Hij bestond vóór alle andere dingen en via hem zijn alle andere dingen tot bestaan gebracht… (Kolossenzen hoofdstuk 1, vers 15 tot en met 17), en

Johannes 1:3 Alles is via hem ontstaan, en zonder hem is er helemaal niets ontstaan

Bovenstaande roept het beeld op dat Jezus, als Gods zoon, zijn Vader heeft geholpen bij het scheppen van alle andere dingen in de hemel en op aarde. Dat heeft zowel betrekking op het helpen bij de schepping van engelen, sterrenstelsels, planeten, de aarde, planten, dieren, en mensen. Daarom is het begrijpelijk dat Jezus zei dat wie hem heeft gezien ook zijn Vader heeft gezien (Johannes 14:9), en dat hij en zijn Vader één zijn, zoals hij wenst dat zijn discipelen ook één met hem en zijn Vader zullen zijn (Johannes 17:21, 22). Die eensgezindheid is heel goed te begrijpen als we erbij stilstaan hoelang Jezus en Jehovah met elkaar in de hemel hebben doorgebracht, en hoeveel Jezus van zijn Vader heeft geleerd, en in de praktijk heeft gebracht.

Op grond van deze bijzondere relatie tussen Jezus en Jehovah is het nog beter te begrijpen dat Jehovah zijn Zoon als Zijn Woord (Johannes, hoofdstuk 1 vers 1) naar de aarde heeft gestuurd:

Lang geleden sprak God bij veel gelegenheden en op veel manieren tot onze voorvaders via de profeten.  Maar nu, aan het eind van deze dagen, heeft hij tot ons gesproken via zijn Zoon, die hij heeft aangesteld als erfgenaam van alle dingen en via wie hij de samenstelsels van dingen heeft gemaakt (Hebreeën, hoofdstuk 1 vers 1,2)

 Daarom zei Jezus dat wat hij leerde, niet van zichzelf was, maar dat hij die van zijn Vader had geleerd, en dat zijn Vader had verteld wat hij bekend moest maken (zoals in Johannes, hoofdstuk 7, verzen 16 en 17). Zo maakt het bijbelboek Openbaring eveneens duidelijk dat Jezus de openbaring van God heeft gekregen (Openbaring 1:1). Het is duidelijk dat Jezus een getrouwe Woordvoerder van God is.

Als we stilstaan bij de periode die Jehovah en Jezus samen hebben doorgebracht voordat Jezus naar de aarde kwam, dan worden we nog meer getroffen door Jezus’ offer. Het is voor zowel Jehovah als voor Jezus een enorm groot offer geweest dat “de eerstgeborene van heel de schepping” zijn hemelse woonplaats heeft verlaten, om naar de aarde te gaan, en zijn menselijke leven te geven als een losprijs voor de mensheid, en de heiliging van Gods naam. Uit dankbaarheid kunnen we, net zoals Jezus, God aanbidden, Zijn geboden onderhouden (1 Johannes 5:3), en ons verre houden van afgoderij.